Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

5625 818a 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viaverronique verronique

June 16 2019

I am not a bird or a symbol. I am a woman burning.
— Katie Longofono
Reposted fromverronique verronique
1791 6aa7 500
Erotos 1993
3749 f000 500
Reposted fromstormymind stormymind viaverronique verronique
3271 22d8 500

wetheurban:

Femininity, Sara Lorusso

21 year-old  photographer Sara Lorusso centers her soft, yet powerful work around themes of sexuality, nature, and the gentle nuances of her everyday personal life in Bologna, Italy. 

Instagram.com/WeTheUrban

March 23 2019

Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaverronique verronique
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viaverronique verronique

March 03 2019

2186 c837 500

shivanataraja:

La muse endormie -Constantin Brâncuși 

Reposted fromcroiea croiea viaverronique verronique
2358 1fbb
Reposted fromMiziou Miziou viaverronique verronique

January 30 2019

1635 28b7 500
Reposted bySkydelan Skydelan
1633 a06d 500
Reposted bynieobecnoscSkydelanlovvie

November 06 2018

0070 f1ff
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
0770 11e6 500
Reposted fromverronique verronique

November 02 2018

8969 85d6 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 28 2018

Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaverronique verronique
3699 a300
Reposted fromverronique verronique
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique

October 25 2018

Przeszłość, którą ze sobą nosimy, składa się ze strzępów uczuć. Na ogół potrafimy ją tylko dźwigać na własnych barkach albo wlec za sobą z wysiłkiem. Jednak wszystko ma przyczynę i znaczenie. Każde życie, każda miłość, każdy czyn, uczucie i myśl ma swoje źródło i znaczenie, swój początek i rolę, którą odegrają na końcu. Czasami to nawet dostrzegamy. Czasami widzimy przeszłość tak wyraźnie i tak bezbłędnie odczytujemy każdy wątek, że wszystkie wydarzenia ujawniają swój cel i coś w rodzaju zaszyfrowanej wiadomości. W niczyim życiu, choćby nie wiadomo jak dobrze czy źle przeżytym, nie ma nic mądrzejszego od porażki i wyrazistszego od smutku. I w tej swojej malutkiej, bezcennej mądrości, którą nam dają, nawet ci budzący strach i nienawiść wrogowie, cierpienie i porażka, mają swoje racje i prawo do istnienia. 
— "Shantaram"
Reposted byGosha Gosha

October 07 2018

8352 8caf 500
Reposted byki-adi ki-adi
6156 d2bc 500
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl